First Outcomes

Després d’uns dies de treball, en que s’han desenvolupat treballs preparatoris i algunes entrevistes amb els nens i les nenes, es comencen a veure els primeres resultats, en aquest cas, la xarxa de relacions de primer nivell que comparteixen l’Isma i l’Abde (10 anys). La metodologia de treball proposada, l’Anàlisi de Xarxes Socials, permet veure la composició social de les relacions dels infants que participen en el projecte, amb un doble objectiu i un resultat que deriva d’aquestos. En primer lloc, permet determinar la homogeneïtat o heterogeneïtat de les persones que formen les xarxes, el que permet vincular les relacions socials amb el tancament del barri en si mateix o la seva apertura social cap a una estructura urbana més complexa. En segon lloc, permet afegir la variable relacional a les tradicionals dades individuals que serveixen de variables independents per a l’anàlisi del comportament social, afegint una informació que afegeix complexitat a la reflexió però que, alhora, l’apropa a polièdrica realitat que vivim en el nostre dia a dia. El resultat d’aquest anàlisi, amb el complement d’altres dades qualitatives, és poder aproximar-nos a dibuixar la petjada social dels nens i les nenes del barri en la ciutat.

 

After some days in which we developed some preparatory works and we conducted the first interviews with the children, we can show the first results, in this case, the primary network that share Isma and Abde (10 y.o.). The proposed working methodology, the Social Network Analysis, lets us see the social composition of the relations that the children that participate in the project have, with a double focus and an expected result. On one hand, it allows us to determine the homogeneity or the heterogeneity of the profiles that compose the network, and it helps to link the creation of relations with the neighborhood closeness on itself, or its openness towards an open urban structure. On the other hand, it allows us to incorporate the relational variable to the traditional individual data that are used as independent variables to analize the social behaviour, adding complexity to its analysis, but also helping it to be more closer to the polyhedral reality that we experience. The expected outcome, after mixing that data with other qualitative information, is being able to draw the social footprint of the children in the city.

 

Isma i Abde

Spread the love

Laisser un commentaire